Panely

Oproti předchozím kongresům otevíráme pro VI. kongres světové literárněvědné bohemistiky možnost přihlašovat k problematice jednotlivých programových os nejen individuální příspěvky, ale také panely. Odborné obci chceme poskytnout příležitost, aby se prostřednictvím návrhů panelů výrazně zapojila do tematické profilace kongresového jednání. 

Panel sestává z 3–4 příspěvků a je příležitostí představit jednotlivé vědecké školy, podobory, témata či probíhající projekty komplexněji, s důrazem na jejich vnitřní strukturovanost, přiblížit teoretický rámec vašeho bádání i aplikaci těchto rámců na konkrétní materiál atd. 
Maximální délka jednoho příspěvku v rámci panelu je 20 minut.

Přihlášku panelu podává navrhovatel, a to na základě svého vlastního výběru spolupracovníků. Navrhovatel je nositelem vědecké koncepce panelu a jeho organizátorem v průběhu příprav kongresu.
Přihláška panelu musí obsahovat:
 
  • pracovní název panelu
  • anotaci panelu o délce do 1800 znaků
  • pracovní názvy jednotlivých příspěvků
  • jména, afiliace a kontaktní údaje ostatních účastníků panelu
  • jedno z hlavních témat kongresu, k němuž je panel přihlášen.
Přihlášku prosím zašlete na e‑mail kongres@ucl.cas.cz.
 
Uzávěrka pro nové přihlášky panelů byla stanovena na 30. listopadu 2021.

O přijetí přihlášených panelů rozhodne programový výbor kongresu, a to do 20. prosince 2021. Definitivní zařazení panelu do programu kongresu bude podmíněno následnou registrací jednotlivých panelistů jako účastníků kongresu.