Úvod

VI. kongres světové literárněvědné bohemistiky
Na křižovatkách. Koncepce, otázky a perspektivy literárněvědné bohemistiky v globálním světě

V roce 2020 uběhne čtvrt století od chvíle, kdy se po pádu železné opony poprvé mohli společně sejít všichni literární vědci zabývající se českou literaturou. Proto byl I. kongresu světové literárněvědné bohemistiky, konanému roku 1995, určen úkol přehlédnout minulost a aktuální stav vlastního vědního oboru a stát se tribunou jeho sebereflexe. Bouřlivý vývoj humanitních věd posledních desetiletí i dramatické proměny univerzitního prostředí, odehrávající se na pozadí protichůdných kulturních, společenských i politických procesů popisovaných pojmem globalizace, uvedly do pohybu také náš obor. Situace literárněvědné bohemistiky je dnes charakterizována nejen bohatstvím teoretických rámců a metodologických pozic, které studiu české literatury a obecněji písemnictví českých zemí poskytují příležitost klást si nové otázky či nově aktualizovat otázky dávné, ale také otřesením institucionální základny bohemistických bádání v těch zemích a regionech světa, kde bohemistika jako samostatný akademický obor zaniká. 
Cílem kongresu bude proto rekapitulovat stav i výhledy našeho oboru, a to jak v jeho institucionální, tak i intelektuální dimenzi. Jednání bude věnováno podmínkám literárněvědné bohemistiky jako jedné z moderních filologií, jejímu postavení v dnešním akademickém světě, mediálnímu prostředí a výzvám, kterým čelí, rozpravě o vědeckých paradigmatech, které současný bohemistický výzkum dynamizují, metodologickým a teoretickým východiskům, na něž literárněvědná bohemistika v současnosti reaguje, která v ní nejvíce rezonují, i vědeckým tématům, jež jsou z hlediska odborné obce pro bohemistiku ve světě i v České republice stěžejní.
Vědecký program kongresu bude v reakci na pluralitní charakter současného literárněvědného bádání koncipován v rozhodující míře zdola, prostřednictvím volných panelů, dostatečný prostor bude nicméně věnován také samostatným příspěvkům. Program bude mít několik tematických os: 

Česko – Evropa – svět 
(topografie literárněvědné bohemistiky, situace bohemistických pracovišť doma a ve světě – krize a příležitosti); 

Literárněvědná bohemistika mezi národní filologií a transkulturní literární vědou 
(škála oborových paradigmat – existence jedné bohemistiky, nebo množství různých bohemistik; role „české“ a „světové“ bohemistiky; česká literatura v Česku a ve světě); 

Česká literatura / literatura českých zemí: pole otázek 
(metodologické pozice, vědecká témata, nové poznatky současné bohemistiky); 

Hranice literárněvědné bohemistiky 
(literárněvědná bohemistika a česko-slovenský vědecký prostor, interdisciplinární a transdisciplinární kontexty současné literárněvědné bohemistiky, např. literárněvědná bohemistika a lingvistika, uměnovědy, folkloristika, paměťová studia, věda o médiích, dějiny knihy, popkulturní studia, digital humanities aj.). 

Hlavním jednacím jazykem bude čeština (slovenština) a angličtina, výjimečně je možné akceptovat referát v němčině a dalších jazycích. 

Hlavní pořadatel

Záštita

Oficiální záštitu nad kongresem převzali ministr kultury ČR PhDr. Lubomír Zaorálek, předsedkyně AV ČR prof. RNDr. Eva Zažímalová, CSc, a primátor hl. m. Prahy MUDr. Zdeněk Hřib.