Pořadatelé

Ústav pro českou literaturu AV ČR

za spolupořadatelství
Ústavu české literatury a komparatistiky FF UK v Praze, 
Ústavu české literatury a knihovnictví FF MU v Brně,
Ústavu slovenskej literatúry SAV v Bratislavě,

ve spolupráci s
Památníkem národního písemnictví v Praze,

a s přispěním
Domu zahraniční spolupráce MŠMT,
Českých center.